Một mô hình tạo khóa học thích nghi trong đào tạo điện tử

Title: Một mô hình tạo khóa học thích nghi trong đào tạo điện tử : Luận án TS. Công nghệ thông tin: 62 48 15 01
Authors: Hồ, Sĩ Đàm, người hướng dẫn
Nguyễn, Việt Anh
Keywords: Công nghệ thông tin
Mạng máy tính
Truyền dữ liệu
Đào taọ điện tử
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHCN
Abstract: 142 tr + CD-ROM + Tóm tắt
Luận án TS. Hệ thống thông tin – Trường Đại học Công nghệ.Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Trình bày khái niệm về đào tạo điện tử, các đặc điểm của đào tạo điện tử, tóm lược lịch sử các giai đoạn phát triển của đào tạo điện tử, cũng như xu hướng phát triển trong giai đoạn hiện nay. Trình bày tóm tắt cơ sở lý thuyết học thích nghi, các phương phá (…)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43558
Appears in Collections: UET – Dissertations

Nghiên cứu cải tiến một số phương pháp tra cứu ảnh sử dụng đặc trưng ảnh

Title: Nghiên cứu cải tiến một số phương pháp tra cứu ảnh sử dụng đặc trưng ảnh : Luận án TS. Công nghệ thông tin: 62 48 01 01
Authors: Ngô, Quốc Tạo, người hướng dẫn
Đinh, Mạnh Tường, người hướng dẫn
Nguyễn, Hữu Quỳnh
Keywords: Khoa học máy tính
Tra cứu ảnh
Xử lý ảnh
Đồ họa máy tính
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHCN
Abstract: 125 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận án TS. Khoa học máy tính — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Giới thiệu tổng quan về trích rút đặc trưng và tra cứu ảnh dựa vào đặc trưng thị giác, đưa ra một số kết luận và định hướng cho nghiên cứu. Trình bày kỹ thuật tra cứu ảnh dựa vào lược đồ màu khối HG và phương pháp cải tiến của nó là IHG. Nghiên cứu kỹ thuậ (…)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43556
Appears in Collections: UET – Dissertations

Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện ảnh giấu tin

Title: Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện ảnh giấu tin : Luận văn TS. Công nghệ thông tin: 62 48 05 01
Authors: Hồ, Văn Canh, người hướng dẫn
Trịnh, Nhật Tiến, người hướng dẫn
Hồ, Thị Hương Thơm
Keywords: Hệ thống thông tin
Kỹ thuật giấu tin
Giấu tin trong ảnh
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHCN
Abstract: 149 tr. + CD-ROM
Luận văn TS. Hệ thống thông tin — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Chương 1: Giới thiệu tổng quan về giấu tin trong ảnh, phát hiện ảnh có giấu tin và các nghiên cứu liện quan. Ngoài ra, chương này còn nêu ra phương pháp đánh giá các kỹ thuật phát hiện ảnh có giấu tin theo chuẩn đánh giá độ chính xác (Precision), độ bao ph (…)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43560
Appears in Collections: UET – Dissertations

Ứng dụng ngôn ngữ truy vấn PML -TQ trong truy vấn Treebank Tiếng Việt

Title: Ứng dụng ngôn ngữ truy vấn PML -TQ trong truy vấn Treebank Tiếng Việt : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10
Authors: Nguyễn, Phương Thái, người hướng dẫn
Vũ, Thị Xuân Hương
Keywords: Công nghệ thông tin
Hệ thống thông tin
Ứng dụng ngôn ngữ
Truy cấn PML-TQ
Truy vấn Treebank Tiếng Việt
Issue Date: 2013
Publisher: ĐHCN
Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Luận văn ThS. Hệ thống thông tin — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
84tr. + CD-ROM + tóm tắt
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41508
Appears in Collections: UET – Master Theses

Giới thiệu Bộ sưu tập Tài liệu số – Chủ đề Việt Nam học

Trung tâm Thông tin – Thư viện trân trọng giới thiệu Bộ sưu tập
Việt Nam học. Đây là Bộ sưu tập số bao gồm các báo cáo khoa học nằm
trong Bộ Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần 1- 4 và các bài viết
về Việt Nam học do Thư viện sưu tầm.
Quý bạn đọc có tài liệu về lĩnh vực này, muốn đóng góp làm giàu cho Bộ
sưu tập xin gửi về email: lic@vnu.edu.vn

Tài liệu trong Bộ sưu tập bạn đọc có thể đọc trực tiếp tại địa
chỉ:
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17756

Để download tài liệu xin mời bạn đọc gửi yêu cầu về địa chỉ
email: lic@vnu.edu.vn để được trợ giúp.