Nghiên cứu phương pháp tổng hợp cảm biến dùng cho kỹ thuật dẫn đường các Robot di động

Title: Nghiên cứu phương pháp tổng hợp cảm biến dùng cho kỹ thuật dẫn đường các Robot di động : Luận án TS. Kỹ thuật điện tử – viễn thông: 62 52 02
Authors: Trần, Quang Vinh, người hướng dẫn
Bạch, Gia Dương, người hướng dẫn
Trần, Thuận Hoàng
Keywords: Robot di động
Kỹ thuật dẫn đường
Phương pháp tổng hợp cảm biến
Nghiên cứu
Kỹ thuật điện tử
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Công nghệ
Abstract: 136 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận án TS. Kỹ thuật Điện tử: 62 52 02 03– Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43549
Appears in Collections: UET – Dissertations

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *