Nhiễu trong thông tin vệ tinh, kết quả đo và một số giải pháp hạn chế nhiễu

Title: Nhiễu trong thông tin vệ tinh, kết quả đo và một số giải pháp hạn chế nhiễu : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử – viễn thông: 2 07 00
Authors: Trần, Minh Tuấn, người hướng dẫn
Bùi, Ngọc Thạch
Keywords: Điện tử viễn thông
Nhiễu thông tin
Thông tin vệ tinh
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHCN
Abstract: 81 tr. + CD-ROM
Trình bày tổng quan về ứng dụng, dịch vụ, công nghệ, kỹ thuật và một số vấn đề của thông tin vệ tinh. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống, các thông số đánh giá chất lượng hệ thống và một số phương pháp tính nhiễu. Đưa ra các thông tin c (…)
Electronic Resources
Luận vănThS. Kỹ thuật vô tuyến và thông tin liên lạc — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41778
Appears in Collections: UET – Master Theses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *