Đồng bộ tín hiệu đa sóng mang dưới các tác động chuẩn dừng

Thảo luận về tính chất của các kênh vô tuyến, đặc biệt là hiện tượng đa đường và ảnh hưởng của nó đến các ký hiệu OFDM và quá trình khôi phục dữ liệu; Khảo sát vấn đề truyền thông bằng OFDM qua lịch sử ra đời và thảo luận việc sử dụng điều chế đa sóng mang ở băng cơ bản và băng thông giải; Phân tích, mô phỏng một số phương pháp đồng bộ OFDM sử dụng ký hiệu huấn luyện và những phương pháp không cần sự hỗ trợ của tín hiệu huấn luyện. Các phương pháp huấn luyện: điều chế tự loại trừ ICI, phương pháp sử dụng bộ lọc Kalman với các ký hiệu huấn luyện gửi kèm theo dòng ký hiệu OFDM; Nêu một số giải pháp đồng bộ nhằm khắc phục các nhược điểm của các phương pháp đã phân tích là phương pháp chọn sớm thời gian ký hiệu, phương pháp kết hợp đồng bộ thời gian ký hiệu bằng tiền tố vòng và đồng bộ tần sóng mang bằng điều chế tự loại trừ ICI và phương pháp sử dụng tiền tố vòng có cấu trúc mới. Phần kết luận là sự tổng kết các kết quả đạt được và dự kiến phát triển.

Title: Đồng bộ tín hiệu đa sóng mang dưới các tác động chuẩn dừng : Luận án TS. Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông : 62 52 70 05
Authors: Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn
Trịnh, Anh Vũ, người hướng dẫn
Lê, Văn Ninh
Keywords: Kỹ thuật viễn thông
OFDM
Đa sóng mạng
Issue Date: 2006
Publisher: ĐHCN
Abstract: 108 tr. + CD-Rom + Tóm tắt
Thảo luận về tính chất của các kênh vô tuyến, đặc biệt là hiện tượng đa đường và ảnh hưởng của nó đến các ký hiệu OFDM và quá trình khôi phục dữ liệu; Khảo sát vấn đề truyền thông bằng OFDM qua lịch sử ra đời và thảo luận việc sử dụng điều chế đa sóng mang (…)
Electronic Resources
Luận án TS. Kỹ thuật viễn thông — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43552
Appears in Collections: UET – Dissertations

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *