Một số giải pháp nâng cao chất lượng truyền dẫn đa sóng mang trên đường thuê bao số

Trình bày khái quát các đặc tính cơ bản của phương thức điều chế đa sóng mang (MCM) qua đường dây thuê bao số (DSL) và các công trình nghiên cứu liên quan đến điều chế đa tần rời rạc (DMT) như phân bố bit, bộ cân bằng nhiều thời gian (TEQ)… nhằm nâng cao dung lượng và hiệu năng truyền thông. Nghiên cứu phương pháp gần đúng đa phân giải (MRA) được sử dụng trong các phép biến đổi, khai triển sóng con để điều chế đa phân giải. Phân tích các điều kiện cần và đủ để xây dựng bộ lọc tổ hợp và bộ lọc phân tích nhằm xây dựng hệ thống điều chế và giải chế dựa trên sóng con rời rạc (IDWT/DWT), từ đó mô hình hóa và chuyển đổi bài toán từ DMT sang DWT, xây dựng thành công mô hình MCM dựa trên sóng con cơ bản nhất. Nghiên cứu tỷ lệ lỗi kí hiệu (SER) với truyền thông dựa trên không gian một hàm, hai hàm và xem xét các đặc tính cơ bản của các loại sóng con để lựa chọn loại sóng con Daubechies dùng cho truyền thông đa sóng con rời rạc – từ đó xem xét và so sánh hai hệ thống MCM dựa trên phép biến đổi Fourier rời rạc (DFT/IDFT) với MCM dựa trên DWT/IDWT để chỉ ra các đặc tính ưu và nhược của truyền thông dựa trên sóng con. Tính toán, khảo sát, mô phỏng đánh giá khả năng sử dụng và hiệu năng của hệ thống truyền dẫn đa sóng con dựa trên biến đổi đa sóng con rời rạc (DWMT) trên đường thuê bao số

Title: Một số giải pháp nâng cao chất lượng truyền dẫn đa sóng mang trên đường thuê bao số : Luận án TS. Kỹ thuật điện tử – viễn thông: 62 52 70 05
Authors: Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn
Nguyễn, Đình Thông, người hướng dẫn
Nguyễn, Quốc Tuấn
Keywords: Kỹ thuật viễn thông
Thuê bao số
Truyền dẫn đa sóng
Điện thoại
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Abstract: Trình bày khái quát các đặc tính cơ bản của phương thức điều chế đa sóng mang (MCM) qua đường dây thuê bao số (DSL) và các công trình nghiên cứu liên quan đến điều chế đa tần rời rạc (DMT) như phân bố bit, bộ cân bằng nhiều thời gian (TEQ)… nhằm nâng cao d (…)
128 tr. + CD-ROM
Luận án TS. Kỹ thuật viễn thông — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43551
Appears in Collections: UET – Dissertations

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *