Giới thiệu Bộ sưu tập Tài liệu số – Chủ đề Việt Nam học

Trung tâm Thông tin – Thư viện trân trọng giới thiệu Bộ sưu tập
Việt Nam học. Đây là Bộ sưu tập số bao gồm các báo cáo khoa học nằm
trong Bộ Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần 1- 4 và các bài viết
về Việt Nam học do Thư viện sưu tầm.
Quý bạn đọc có tài liệu về lĩnh vực này, muốn đóng góp làm giàu cho Bộ
sưu tập xin gửi về email: lic@vnu.edu.vn

Tài liệu trong Bộ sưu tập bạn đọc có thể đọc trực tiếp tại địa
chỉ:
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17756

Để download tài liệu xin mời bạn đọc gửi yêu cầu về địa chỉ
email: lic@vnu.edu.vn để được trợ giúp.